chhwe

Goda seder

En auktoriserad translator är inte skyldig att ta emot alla uppdrag.

Det kan finnas flera anledningar till att avstå från ett uppdrag. Som exempel kan nämnas:

att translatorn inte anser sig behärska ämnesområdet eller terminologin

att translatorn inte hinner utföra arbetet inom utsatt tid

att translatorn anser sig vara jävig

att translatorn har anledning att anta att den handling som ska översättas är förvanskad eller förfalskad

om texten som ska översättas är helt eller delvis oläslig på grund av dålig kopia eller oläslig handstil

om källtexten är för otydlig eller för svårtolkad.

Error

Comments allowed for friends only

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded