?

Log in

Slakter blodig veiviser: Les mer om: India - Сейшенили, сейшеним и будем сейшенить [entries|archive|friends|userinfo]
Chhwe

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Slakter blodig veiviser: Les mer om: India [июл. 17, 2008|12:10 am]
Chhwe
[Tags|]

I den amerikanske versjonen, som for øvrig er kjemisk fri for kjente skuespillere, er samene byttet ut med indianere og tsjudene byttet ut med vikinger. Handlingen er lagt til Nord-Amerika cirka år 1000.

Käykämme ulos pihalle, ulos pellolle torahan, tanterelle tappelohon!
Pihalla veret paremmat, kaunihimmat kartanolla, luontevaisemmat lumella.

...на снегу понатуральней (пер. Бельскаго)
СсылкаОтветить

Comments:
[User Picture]From: mehmet
2008-08-23 05:48 pm
kuza õõd?
(Ответить) (Thread)